Aanvraag ANBI goedkeuring
BELEIDSPLAN Stichting Luthers Erfgoed Pekela 2018-2020

Tijdsduur beleidsplan
Periode juni 2018 tot en met december 2020
Vanwege het gebroken jaar 2018 gaan we uit van een eerste periode van twee-en een half jaar. Jaarlijks wordt het beleidsplan beoordeeld.
A. Zijn de gewenste doelen bereikt
B. Zijn er aanpassingen nodig en gewenst zijn.

Missie en strategie
Doelstelling
De stichting heeft als doel de ondersteuning, instandhouding en onderhoud van het Luthers Erfgoed in Nieuwe Pekela, waaronder begrepen het Luthers Hof, de Lutherse begraafplaats en de Lutherse Kerk met het Van Oeckelenorgel.

Strategie
Het ontplooien, stimuleren en coördineren van activiteiten die voor het doel bevorderlijk zijn. Samenwerking met instellingen en organisaties die op soortgelijk gebied als dat van de stichting werkzaam zijn.
Door het gebruik van alle andere wettige middelen.
Het bestuur richt zich voorlopig op het werven van geldmiddelen om het kerkhof in stand te houden voor een periode van tenminste 30 jaar. Als er zekerheid is over de toekomst van het kerkgebouw wordt het beleid daarop aangepast.

Winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk. Het vermogen van de stichting dient om aan de doelstelling te kunnen voldoen.

Huidige situatie
Financiën
Er is nog geen duidelijkheid over de geldmiddelen die ter beschikking komen. De kerkhofcommisse beheert een vermogen van ong. € 100.000, dat moet worden overgedragen aan de stichting. Het kassaldo van de Zondagschool (€ 700) is reeds overgedragen.
De pastorie is verkocht voor € 128.000. Besloten is dat een substantieel deel hiervan wordt overgedragen aan de stichting. Over de hoogte hiervan is nog geen overeenstemming bereikt met de kerkenraad. Indien het kerkgebouw in een aparte stichting wordt ondergebracht is de vraag welk deel naar die aparte beheersstichting zal gaan.

Voorgenomen en lopende acties begraafplaats (komende maanden) 
Er is een aanvraag voor subsidie ingediend bij een andere beheersstichting met een groot vermogen.
Het verzamelen van e-mailadressen van belangstellenden, zodat zij op de hoogte worden gehouden bijv. door toesturen van een nieuwsbrief.
Het zenden van een brief aan gemeenteleden voor geldelijke ondersteuning. Onderzoeken of een commissie van aanbeveling zin heeft. Bijwerken website.

Toekomstplannen (vanaf september)
Financiën begraafplaats 
Gestreefd wordt naar een vermogen van minimaal € 450.000, zodat alle onderhoud aan de begraafplaats over een periode van tenminste 30 jaar gefinancierd kan worden. Hierbij is rekening gehouden met het jaarlijkse reguliere onderhoud, waarvoor in de toekomst mogelijk geen vrijwilligers meer beschikbaar zijn, maar externe bedrijven moeten worden ingehuurd. Voor de begraafplaats wordt getracht jaarlijks een bedrag van € 10.000 aan donaties binnen te halen voor het jaarlijkse klein onderhoud.

Voorgenomen acties
Het benaderen van andere Ev. Lutherse Gemeenten. Het ontwerpen van een of meer informatieve brochures.
Het vergroten van de naamsbekendheid enz. op de website.
Het benaderen van Elkkwartaal (3-maandelijks tijdschrift voor Lutheranen). Gratis publicaties in de regionale pers en TV Openstelling van het kerkgebouw tijdens monumentendagen. Het verkopen van de resterende jubileumboeken uit 2003.
Het organiseren van andersoortige activiteiten in de kerk.

Organisatie en bestuur
Er is geen aparte organisatie met betaalde krachten. Bestuursleden worden niet betaald voor verrichte werkzaamheden.
Kerkhofcommissie: de huidige kerkhofcommissie valt in de toekomst als werkgroep onder het toezicht van het bestuur.

Bestuur
Voorzitter Anje Geessien Bos-Kiewiet
Secretaris Fiona Angela Bos
Penningmeester Frederika Engels-Kruize
Lid Tallechien Alvering-Timmer
Lid Matthijs Alvering

Correspondentie-adres
Secretaris St. Luthers Erfgoed Pekela
Mevr. F.A. Bos
Zuidwendingerweg 90
9663 AN Nieuwe Pekela

E-mailadres Fiona Bos
bosfiona@hotmail.com

Vergoedingen
Alleen door het bestuur goedgekeurde kosten worden vergoed.

Financiën 
SNS Bankrekeningnummer NL48 SNSB 0705 8833 29

RSIN FIscaal Nummer 
857872965

Nummer Kamer van Koophandel 
69433526

Begroting (beknopt) 
Jaarlijkse reguliere kosten begraafplaats (geschat max. € 10.000) 
Onderhoud paden en toegangspad Onderhoud hekwerk Onderhoud informatiebord Onderhoud groenvoorzieningen (bomen, struiken, heggen, gazon e.d.) Onderhoud lijkenhuisje Onderhoud banken Onderhoud graven, waarvan het onderhoud is betaald en graven die door het kerkbestuur zijn aangewezen (zoals van enkele overleden dominees en een organist) 
Eenmalige uitgaven op korte termijn 
Bewakingscamera’s, electronica en internet, geschat op € 5000

Exploitatie kerkgebouw. Nader in te vullen als ook het kerkgebouw aan de stichting wordt overgedragen 

 

Nieuws van de penningmeester

  Wij hebben bericht ontvangen van de Belastingdienst dat wij met ingang van 1 januari 2018 (dus met terugwerkende kracht) aangemerkt worden als een ANBI instelling.

 Wat betekent dit:

Alle giften die dit jaar,2018, gedaan zijn of nog worden gedaan kunnen afgetrokken worden van de inkomsten belastingaangifte 2018

  

Anbi Verantwoording 2018

Anbi 2019


Toegevoegd de rapportage Anbi 2019.


 

Anbi Verantwoording 2019

BELEIDSPLAN Stichting Luthers Erfgoed Pekela 2021-2025

 


 

 

Tijdsduur beleidsplan Stichting Luthers Erfgoed Pekela (hierna te noemen ‘de Stichting’). 
Het beleidsplan bestrijkt een periode van telkens 5 jaar. Het huidige beleidsplan geldt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. Het beleidsplan gaat vergezeld van een beknopte 5-jaren begroting en een jaarlijkse uitgebreide begroting (nog vast te stellen) 

 
Jaarlijks wordt het beleidsplan beoordeeld op: 

A. zijn de gewenste doelen bereikt 

B. zijn er aanpassingenvan het beleidsplan nodig en gewenst. 

 

Missie en strategie 

Doelstelling 

De Stichting heeft als doel het onderhoud en de instandhouding van het Luthers Erfgoed in de gemeente Pekela, waaronder begrepen de Lutherse begraafplaats(*) met Luthers Hof (*) en de Lutherse Kerk (*) met het Van Oeckelenorgel.   
N.B. De registergoederen zijn hier gekenmerkt met (*). Het Luthers Hof wordt in het beleidsplan en de begroting beschouwd als behorend bij de Lutherse begraafplaats. 

 

Strategie 

  1. Het ontplooien, stimuleren en coördineren van activiteiten die voor het doel bevorderlijk zijn. 
    Samenwerking met instellingen en organisaties die op soortgelijk gebied als dat van de stichting werkzaam zijn. 

  1. Door het gebruik van alle andere wettige middelen. 

  1. Voor de Luthersebegraafplaats met Luthers Hof richt het bestuur richt zich op instandhouding,verbeteringen eventuele uitbreiding voor een periode van tenminste 30 jaar.  

 
Het gebruik van het kerkgebouw voor kerkdiensten, begrafenisdiensten en andere activiteitenvergt grote investeringen voor verbeteringen en herstelwerkzaamheden o.a. achterstallig onderhoud. 
  

Winstoogmerk 

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Het vermogen van de stichting dient om aan de doelstelling te kunnen voldoen. 

 

Situatie per 1 januari 2021 

Overdracht registergoederen en geldmiddelen 

Op 28 november 2020 heeft de overdracht ‘om niet’ plaatsgevonden van het kerkgebouw, de begraafplaats met Luthers Hof en inventaris naar de Stichting Luthers Erfgoed Pekela.  Tegelijkertijd heeft de overdracht plaatsgevonden van een bedrag aan geldmiddelen dat onder beheer was van het kerkbestuur van de Evangelische Lutherse Gemeente Pekela en Winschoten. Dit bedrag ad. € 200.000 is vooral bestemd voor aanpassingen en onderhoud van het kerkgebouw. Daarnaast is een onderhoudsfonds voor de begraafplaats van ruim € 100.000 overgedragen aan de Stichting  

 

Financiën. Stand beschikbare geldmiddelen per 1 januari 2021. Dit betreft in hoofdzaak: 
‘Fonds Kerkgebouw’€ 200.000. 
‘Fonds Begraafplaats met Luthers Hof’ € 112.000.  

 

Pagina-einde 

Toekomstplannen  

Begraafplaatsmet Luthers Hof 
Gestreefd wordtnaar hetaanhouden van een financiële reservevan minimaal € 100.000 voor groot onderhoud, onverwachte uitgaven en mogelijke toekomstige uitbreiding van de begraafplaats.Hierbij rekening houden met het jaarlijkse reguliere onderhoud, waarvoor in de toekomst mogelijk geen vrijwilligers meer beschikbaar zijn, maar externe bedrijven moeten worden ingehuurd.Voor de begraafplaats wordt getracht jaarlijks een bedrag van minimaal 5.000 aan giftenbinnen te halen voor het jaarlijkse klein onderhoud. 
 
Inkomsten betreffen hoofdzakelijk grafrechten en kleinere giften. 
Uitgaven betreffen vooral het reguliereonderhoud. 

- Paden en toegangspaden 
- Hekwerk 
- Informatiebord 
- Groenvoorzieningen (bomen, struiken, heggen, gazon e.d.) 
- Lijkenhuisje 
- Zitbanken 

- Graven delven 
- Graven, waarvan het onderhoud is betaald en graven die door het kerkbestuur zijn aangewezen (zoals van enkele   
  overleden dominees en een organist) 
 
Kerkgebouw 

Gestreefd wordt naar hetaanhouden van een financiële reserve van minimaal € 100.000 voor groot onderhoud en onverwachte uitgaven. Het Van Oeckelenorgel is een rijksmonument en alleen vanwege dit orgel is ook het kerkgebouw een rijksmonument. Begraafplaats met Luthers Hof en kerkgebouw zijn ook gemeentelijke monumenten. 

 

De schaftkeet op het Luthers Hof is buiten beschouwing gelaten. 
 

Inkomsten betreffen vergoedingen voor kerkdiensten, begrafenis- en herdenkingsdiensten. 

In de toekomst mogelijk ook inkomsten door het organiseren van of verhuur voor kleinschalige evenementen/activiteiten. 
Uitgaven betreffen o.a. regulier onderhoud, verwarming, gas, elektra en verzekeringen.  

 

Plannen 2020-2021 

De voormalige pastorie is in 2018 verkocht.  Hierdoor dient de kerk te worden aangepast: 
a. vergaderruimte voor vergaderingen inclusief keukenblok. 
b. toiletruimte met invalidentoilet. 
c. ruimte voor schenken van thee en koffie. 
d. cursussen 
e. sociale buurtontmoetingsplek  
De kosten bedragen naar schatting € 100.000. Er is totaal aan subsidies en giften € 67.000 toegezegd onder voorwaarden. 
 
Plannen 2022 
Er is groot achterstallig onderhoud aan dak en goten van het kerkgebouw. Er dienen mogelijk ook andere reparatiesplaats te vinden (muren/kerktoren). Een eerste raming gaat uit van herstelkosten van ruim € 100.000. 
Er zijn aanvragen voor subsidie ingediend bij de PKN en SIM(Rijks Monumentenzorg).  Als deze aanvragen volledig worden gehonoreerd zal hiermee waarschijnlijk 60% van de kosten worden gedekt.  
 
Plannen 2023 

In 2022 wordt de buitenkant onderhanden genomen. Dit betreft vooral het schilderwerk en reparatie van muur- en houtwerk. Hiervoor moeten nog offertes en subsidies worden aangevraagd.  Bedragen zijn dus nog niet bekend. 

 

Pagina-einde 

Voorgenomen acties  

Subsidies aanvragen bij subsidieverstrekkers. 

Het verzamelen van e-mailadressen van belangstellenden, zodat zij op de hoogte worden gehouden bijv. door toesturen van een nieuwsbrief. 

Het werven van donateurs (ANBI-regeling). 

Het zenden van een brief aan gemeenteleden voor geldelijke ondersteuning. 
Onderzoeken of een commissie van aanbeveling zin heeft. 
Bijwerken website. 

Het benaderen van andere Ev. Lutherse Gemeenten. 
Het ontwerpen van een of meer informatieve brochures. 

Het vergroten van de naamsbekendheid op de website, via Facebook enz.  

Het benaderen van ElkKwartaal (3-maandelijks Tijdschrift voor Lutheranen). 
Gratis publicaties in de regionale pers en TV  
Openstelling van het kerkgebouw tijdens monumentendagen. 
Het verkopen van de resterende jubileumboeken uit 2003 

Het organiseren van andersoortige kleine evenementen/activiteiten in de kerk. 

 

Organisatie en bestuurssamenstelling 

Er is geen aparte organisatie met betaalde krachten. Bestuursleden worden niet betaald voor verrichte werkzaamheden.  

Kerkhofcommissie: de huidige kerkhofcommissie valt als werkgroep onder het toezicht van het stichtingsbestuur. 
  

Stichtingsbestuur 
Voorzitter AnjeGeessien Bos-Kiewiet 

Secretaris Fiona Angela Bos  

Penningmeester Frederika Engels-Kruize 

Lid Tallechien Alvering-Timmer 

Lid Matthijs Alvering 

 

Correspondentie-adres 

Secretaris St. LuthersErfgoedPekela 

Mevr. F.A. Bos 

Zuidwendingerweg 90 

9663 AN Nieuwe Pekela 

 

E-mailadres secretaris Luthers Erfgoed Pekela mevr. Fiona Bos  

secretaris@lutherspekela.nl 

 

Vergoedingen 

Alleen door het bestuur goedgekeurde kosten worden vergoed. 

 

Financiën 
Banken: SNS en ING 
 

RSIN Fiscaal Nummer 
857872965 

 

Nummer Kamer van Koophandel 
69433526 

Jaarrekening en toelichting 2020 Stichting Luthers Erfgoed

Jaarrekening en toelichting 2021 Stichting Luthers Erfgoed